بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد

ساخت وبلاگ
چکیده : ویژگیهای سیاسی کردستان ایران برآمد جنبش انقلابی و چشم انداز سقوط جمهوری اسلامی تقابل میان چپ و راست ... با عنوان : بیانیه حزب کمونیست کارگری در مورد بخوانید :


ویژگیهای سیاسی کردستان ایران

برآمد جنبش انقلابی و چشم انداز سقوط جمهوری اسلامی تقابل میان چپ و راست در سراسر ایران را قطبی تر و برجسته تر از گذشته کرده است. در کردستان این رویاروئی عیان تر و متحزب تر از سایر مناطق است.
مردم کردستان نیز مانند مردم سایر مناطق ایران از مصائب و محرومیت ها و بیحقوقی هائی که ارتجاع اسلامی حاکم بر ایران به زندگی آنها تحمیل کرده است رنج میبرند و خواهان سرنگونی جمهوری اسلامی هستند.

اما در عین حال کردستان بخاطر وجود ستم ملی، سابقه مبارزه مسلحانه، متحزب بودن جامعه و وضعیت و تحرکات احزاب و نیروهای ناسیونالیست کرد در منطقه، و بخصوص فعالیت و نفوذ اجتماعی احزاب و نیروهای چپ دارای موقعیت ویژه و متفاوتی از سایر مناطق ایران است. در کردستان نیروی چپ، اعم از چپ اجتماعی و چپ سازمانیافته و متحزب، یک نیروی قوی و تعیین کننده است.
ناسیونالیسم کرد که اساسا بخاطر تجربه عراق رسواتر از گذشته شده است تلاش میکند از طریق بلوک بندی ها و بندوبستهای منطقه ای با نیروها و دولتهای ارتجاعی و اتکا به نیروی نظامی موقعیتی پیدا کند. ناسیونالیسم کرد آینده خود را در یارکشی و صفبندیهای منطقه ای میجوید و امیدوار است در سناریوهای موزائیکی قومی- مذهبی جائی در قدرت سیاسی در کردستان و یا در ایران پیدا کند. این سناریو به معنی ادامه محرومیت و بیحقوقی مردم و دامن زدن به تفرقه و تبعیضات ملی- قومی- مذهبی، این بار تحت عنوان ناسیونالیسم و ملی گرائی و قوم دوستی است. فدرالیسم که از جانب نیروهای ناسیونالیست کرد طرح میشود نه تنها تبعیض و تفرقه افکنی های قومی- ملی را پایان و حتی تخفیف نخواهد داد بلکه عملا به تشدید و نهادینه کردن قوم گرائی و دامن زدن به تفرقه ملی میان مردم کردستان با سایر مناطق ایران منجر خواهد شد.

از نظر اجتماعی و سیاسی مبارزات کارگری و مدنی در شهرهای کردستان همانند بقیه ایران جایگاه برجسته ای در تحولات یافته است. صدها نهاد و تشکل مدنی و مبارزاتی در عرصه های مختلف در شهرهای کردستان شکل گرفته که نبضشان با مبارزات مردم ایران میزند. بویژه فعالین و چهره های جنبش کارگری در کردستان در کنار و بهمراه همرزمانشان در مناطق دیگر ایران ثقل و موقعیتی سراسری یافته اند. از نظرعینی همسرنوشتی کارگر و توده مردم کرستان با مردم بقیه ایران بسیار بیشتر و برجسته تر از هر زمان دیگر در تاریخ تحولات کردستان است. این شرایط موقعیت مساعدی برای نیروهای کمونیست و قطب چپ جامعه در مقابل نیروهای راست ایجاد کرده است.
هر اندازه صف انقلاب در کل ایران قوی تر و چپ تر بشود ناسیونالیسم در کرستان ضعیف تر و حاشیه ای تر خواهد شد و چپ در کرستان موقعیت قوی تری پیداخواهد کرد.
بر متن این شرایط نیروها و احزاب چپ در کردستان وظیفه دارند افق و آینده سیاسی روشنی در برابر جامعه قرار بدهند.
ازینرو ما اعلام میکنیم:

الف- مطلوبترین و ممکن ترین راه رهائی مردم کردستان از ستم و تبعیضات ملی و همه مصائب و محرومیت ها و بیحقوقی هائی که به آنان تحمیل شده، سرنگونی جمهوری اسلامی بقدرت یک انقلاب سراسری در ایران است. تحرکات و بند و بستها و سازشهای منطقه ای و فرامنطقه ای جریانات ناسیونالیست کرد با دولتها و نیروهای ارتجاعی مانعی بر سر راه تحقق این هدف است و باید پیگیرانه افشا و خنثی بشود.

ب- راه حل ما برای رفع ستم و تبعیضات ملی در کردستان، و در سایر مناطق ایران، برسمیت شناختن حقوق مساوی در همه زمینه ها برای همه مردم ساکن ایران است. تضمین حقوق شهروندی برابر برای همه مردم، مستقل از ملیت و نژاد و قومیت منسوب به آنها، تبعیض و ستم ملی را برای همیشه ریشه کن خواهد کرد.

ج- پاسخ ما کمونیستها به مساله ملی همه پرسی از مردم ساکن کردستان ایران در مورد جدائی و یا باقی ماندن در جغرافیای سیاسی ایران است. ما خواهان برگزاری رفراندوم در کردستان در یک شرایط آزاد و دمکراتیک حول جدائی و یا باقی ماندن در ایران هستیم و هر نوع اقدام قهرآمیز و نظامی برای جلوگیری از برگزاری این رفراندوم و یا برسمیت نشناختن نتیجه آن تحت عنوان حفظ تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه طلبی و یا با هر توجیه دیگری را قویا محکوم میکنیم.

د- ما در عین اینکه نتیجه رفراندوم را برسمیت میشناسیم، باقی ماندن در چهارچوب ایران بعنوان شهروندان متساوی الحقوق را توصیه میکنیم و بهترین راه برای حل ستم و تبعیضات ملی را باقیماندن مردم کردستان در جغرافیای سیاسی ایران بعنوان شهروندان متساوی الحقوق میدانیم.

ه- ما اعلام میکنیم در ایران رها شده از سلطه جمهوری اسلامی، مذهب رسمی و زبان رسمی اجباری وجود ندارد. دولت میتواند یک زبان از زبانهای رایج در کشور را بعنوان زبان اداری و آموزشی سراسری تعیین نماید، مشروط بر اینکه امکانات و تسهیلات لازم برای متکلمین به سایر زبانها، در زمینه های زندگی سیاسی و اجتماعی و...

آموزشی، وجود داشته باشد و حق هر کس به اینکه بتواند به زبان مادری خویش در کلیه فعالیت های اجتماعی شرکت کند و از کلیه امکانات اجتماعی مورد استفاده همگان بهره مند شود محفوظ باشد. مردم کردستان در استفاده از زبان مادرى خود در مکاتبات رسمى و در مراجع دولتى و در رسانه ها و در آموزش در مدارس کاملا آزادند و دولت موظف است کلیه امکانات و تسهیلات لازم را برای تحقق این امر فراهم نماید.

و- ما همچنین اعلام میکنیم دولت برآمده از انقلاب باید در کرستان، و در سراسر ایران، اهداف زیر را فورا عملی کند:
١- برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان کشور مستقل از مذهب، زبان، قومیت، جنسیت، گرایشات جنسی، ملیت و تابعیت.
٢- آزادی فوری و بیقید و شرط کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی. امحای پدیده و مقوله زندان و زندانی سیاسی از قوانین و از فرهنگ جامعه.
٣- لغو مجازات اعدام.
٤- لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی. لغو فوری همه قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان.
٥- جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد.
٦- اعلام و تضمین آزادی بیقید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب.
٧- تامین فوری مبرم ترین نیازهای رفاهی جامعه. افزایش فوری دستمزد و حقوق متناسب با سطح هزینه ها و منطبق با آخرین استانداردهای زندگی امروز. رایگان کردن فوری بهداشت و درمان و آموزش و پرورش.

یک عامل مهم و موثر برای تحقق اهداف فوق و تثبیت آنها، متشکل شدن توده مردم در تشکلهای نوع شورائی در مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی ومتشکل ماندن در شوراها برای اعمال اراده مستقیم آنان در اداره امور جامعه است. اعمال قدرت شوراها بویژه در کردستان یک عامل تعیین کننده درمقابله با نیروهای راست و ناسیونالیست و تلاشهای آنان برای آلترناتیوسازی از بالای سر مردم خواهد بود.

از نظرما و توده مردم دفاع از اهداف فوق و تعهد به انجام آنها یک معیار واقعی در ارزیابی و شناخت احزاب و نیروهای سیاسی در اپوزیسیون و در پوزیسیون به شمار میرود.

ما توده‌هاى وسيع مردم محروم کردستان را به مبارزه در راه تحقق اين خواستها فرامیخوانیم و از کليه احزاب سياسى انقلابى و کليه مردم کردستان ايران و جهان میخواهیم در برابر جمهوری اسلامی و در برابر همه نیروهای مذهبی و قومی در هر رنگ و لباسى، از این بیانیه به دفاع برخیزند.

کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری


 

...
نویسنده : بازدید : 2 تاريخ : جمعه 11 آبان 1397 ساعت: 17:55